Kích hoạt bảo hành

Bạn muốn kích hoạt sản phẩm vừa mua
BLTYE7
Hướng dẫn
Bước 1:
Nhập mã kích hoạt
Bước 2
Cập nhật thông tin khách hàng kích hoạt bảo hành
Bước 3:
Thông báo trả về kích hoạt bảo hành

YFH/530/FG3 - Yale Fire Security Fire Safe Box Bạn vừa mua sản phẩm chính hãng và kích hoạt bảo hành điện tử cho sản phẩm

Người mua: Nguyễn Văn Khoa
Điện thoại: 0902628222
Thời gian mua: 25/01/2019 - 16:00pm

Sản phẩm được bảo hành 24 tháng kể từ ngày kích hoạt bảo hành